بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

لۋشان اۋدانىنان باۋشيڭ اۋدانى ليڭگۋان قالاشىعىنا باراتىن جول شۇعىل جوندەلدى(2)

2013.04.22 13:01  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت