بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

جۇڭگو ەرەكشە دارەجەدەگى فۋتپول جارىسىنىڭ 6-اينالىمى

جارىس مايدانىنداعى كورەرمەندەر كەرمە تۋعا جازۋ جازىپ يا-انداعىلارعا باقىت تىلەدى

2013.04.22 16:02   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت