بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

«قىمباتتى 72 ساعات» ءوتىپ كەتكەن بولسا دا، ازاتتىق ارميا كوماندير-جاۋىنگەرلەرى تايپيڭ قالاشىعىندا ءالى دە جالعاستى ىزدەستىرۋدە

2013.04.25 14:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ءتىلشىمىز ياڭ چىڭ 24-ساۋىردە يا-اننان حابارلايدى. 23-ءساۋىر تاڭ ءسارى، يا-ان قالاسى لۋشان اۋدانىنداعى جەر سىلكىنىسىنەن قۇتقارۋ-كومەكتەسۋدەگى ەڭ قىمباتتى 72 ساعات ءوتىپ كەتتى. لۋشان اۋدانى تايپيڭ قالاشىعىنداعى ىزدەستىرۋ جۇمىسى ءالى جالعاسۋدا. 23-ءساۋىر كەش باتقانعا دەيىن، ازاتتىق ارميا كوماندير-جاۋىنگەرلەرى ءتىرى قالعانداردى جالعاستى ىزدەستىردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت