بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

بەل گاتەس قولىن جانقالتاسىنا سالىپ شىرەنەمىن دەپ وڭتۇستىك كورەيالىقتاردى رەنجىتىپ الدى(6)

2013.04.25 14:12  

بەل گاتەس قولىن جانقالتاسىنا سالىپ شىرەنەمىن دەپ وڭتۇستىك كورەيالىقتاردى رەنجىتىپ الدى(6)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت