بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ال، اعايىن اسپانعا ات بورىگىڭدى...(4)

2013.04.26 13:52  

ال، اعايىن اسپانعا ات بورىگىڭدى...(4)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت