بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

برۋنەيدەگى مەشىت: ءىسلام ۇلگىسىندەگى قۇرىلىس ونەرىنىڭ جاۋھارى(2)

2013.04.26 14:45  

برۋنەيدەگى مەشىت: ءىسلام ۇلگىسىندەگى قۇرىلىس ونەرىنىڭ جاۋھارى(2)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت