بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

لۋشان جەر سىلكىنىسىندە ءجۇز جىلدىق كونە اۋلا ەشقانداي زاقىمدالماعان

2013.04.26 15:42   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  «جاڭ اۋلەتىنىڭ اۋلاسى» لۋشان اۋدانى لۇڭمىن اۋىلى گۋچىڭ قىستاعىنىڭ شىعىس وڭتۇستىگىندەگى تاۋ باۋرايىنا ورنالاسقان، ەكى قاباتتى ءۇي بولىپ، اعاش پەن كەرپىشتەن سالىنعان. ماڭايىنداعى تۇرعىنداردىڭ قۇلاعان نەمەسە قابىرعالارى ايرىلىپ كەتكەن ۇيلەرىمەن ۇقسامايتىنى، بۇل كونە اۋلانىڭ تەك شاتىرشاسىنان ءبىر نەشە كەرپىش قانا تۇسكەنى بولماسا، باسقا ەشقانداي زاقمدالماعان. ءۇيدىڭ يەسى جاڭ داجيننىڭ ايتۋىنشا: «بۇل ءۇي چيڭ پاتشالعى تۇڭجى جىلى تۇسىندا سالىنعان كونە اۋلا بولىپ، وسى جولعى جەر سىلكىنىسىندە ەشقانداي زاقىمدالماستان، تەك ءۇيدىڭ شاتىرشاسىنان ءبىر نەشە كەرپىش قانا تۇسكەن». ۇزاق جورىق كەزىندە، بۇل جەردە قىزىل ارميانىڭ 30-قولباسشىلىق شتابى تۇرعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت