بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

جورج ۋالكەر بۋش زۇڭتۇڭ كىتاپحاناسىنىڭ قۇرىلىس اياقتاۋ مۇراسىمى بولىپ ءوتتى

2013.04.27 14:19   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  25-ساۋىردە اق ش-نىڭ داللاس شتاتىندا جورج حەربەرت ۋالكەر بۋ ش، جورج ۋالكەر بۋش جانە حانىمى لاۋرا، وباما،كلينتوندار (سولدان وڭعا قاراي) جورج ۋالكەر بۋش زۇڭتۇڭ كىتاپحاناسىنىڭ قۇرىلىس اياقتاۋ مۇراسىمىنا قاتىناستى. سول كۇنى ا ق ش-نىڭ بۇرىنعى زۇڭتۇڭى جورج ۋالكەر بۋش كىتاپحاناسى تەكساس شتاتىنىڭ سولتۇستىگىندەگى داللاس قالاسىندا قۇرىلىس اياقتاۋ مۇراسىمىن وتكىزدى. اتالعان مۇراسىمعا اكەلى بالالى بۋشتاردان باسقا جانە دە قازىرگى زۇڭتۇڭ وباما بۇرىنعى زۇڭتۇڭ كاتە مەن كلينتون دا ۇسىنىسپەن قاتىناستى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى (شۇي شۇن فوتوسى)

  (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت