بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

NASA ساتۋرن داۋىلىنىڭ تاڭدانارلىق سۋرەتتەرىن جاريالادى

راۋشان گۇلىنىڭ قابات-قابات گۇل جاپىراقشالارىنا ۇقسايدى

2013.05.03 15:27   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  شەتەل مەديالارىنىڭ 30-ساۋىردە حابارلاۋىنشا، ا ق ش مەملەكەتتىك اۆياتسيا-عارىش مەكەمەسى (NASA) سول كۇنى جاريالاعان ادەمى سۋرەت وقىرماننىڭ جانارىن باۋراعان. بۇل سۋرەت ءبىر قاراعاندا «جاسىل جاپىراقپەن» كومكەرىلىپ، قۇلپىرا اشىلعان راۋشان گۇلىنە ۇقسايدى؛ ءىس جۇزىندە بۇل «كاسسيني» بارلاۋ اسپابىمەن تۇسىرىلگەن ساتۋرننىڭ سولتۇستىك ۇيەگىندەگى داۋىلدىڭ سۋرەتى. جۇڭگو گازەتى تورابى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت