بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

حىنان ولكەسىنىڭ جىڭجوۋ قالاسىندا عاشىعىنان ايرىلعان جىگىت ءوزىن ءوزى باۋىزداپ ولمەكشى بولعان

2013.05.03 15:31   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  2-مامىر، جىڭجوۋدىڭ پانەركە ماتەريالدارىن ساتۋ بازارىنىڭ ەسىگىنىڭ الدىندا، ءبىر جىگىت اينەك پارشاسىمەن ءوزىن ءوزى تاماقتان باۋىزداپ ولتىرمەكشى بولادى. ساقىشلار دەرەۋ ونىڭ قولىنداعى اينەك پارشاسىن تارتىپ الادى. قازىر بۇل جىگىت ساقىشىلاردىڭ باسقارۋىندا، دەنەسى زاقىمدالماعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت