بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

تاييۋانداعى «ءتىل الماستىڭ كولىگى»(4)

2013.05.06 13:47  

تاييۋانداعى «ءتىل الماستىڭ كولىگى»(4)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت