بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

حۋاڭحى وزەنىندە سۋعا كەتۋ تراگەدياسى تاعى تۋىلدى(3)

2013.05.07 14:24  

حۋاڭحى وزەنىندە سۋعا كەتۋ تراگەدياسى تاعى تۋىلدى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت