بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

دۇنيە جۇزىلىك ساۋدا ۇيىمى كەلەسى كەزەكتى باس مەڭگەرۋشىنىڭ كانديداتىن كورسەتتى(2)

2013.05.09 13:50  【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت