بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ءۇندىستاندا شىمىر سىمبات باسەكەسى وتكىزىلدى

2013.05.10 15:35   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جەرگىلىكتى ۋاقىت 8-مامىردا، ءۇندىستاننىڭ چەنناي قالاسىندا شىمىر سىمبات باسەكەسى وتكىزىلدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت