بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ۋىنچۋانداعى جەرسىلكىنىسىنىڭ بەس جىلدىعىن ەسكە الىپ، قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىردى

2013.05.13 12:31   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  12-مامىردا جۇرت بەيچۋان كونە اۋدان قالاشىعىندا جەر سىلكىنىسىندە قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىردى. ۋىنچۋانداعى جەر سىلكىنىسىن ەسكە الۋ كۇنى، بىيچۋانداعى قالىڭ بۇقارا مەن جەر-جەردەن كەلگەندەر بىيچۋان كونە اۋدان قالاشىعىندا قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىردى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى (شۋە يۇيبين فوتوسى)

  (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋداردى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت