بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

حۋبەي ولكەسىنىڭ ىن-شى قالا رايونىندا تۇندە اسپاندا بەلگىسىز ۇشار زات بايقالعان

نەشە سەكۋندتان كەيىن عايىپ بولعان

2013.05.14 16:06   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  بەيجيڭ ۋاقىتى 2013-جىلى 23-مامىردا ساعات 20:46:24 وتكەندە، حۋبەي ولكەسىنىڭ ىن-شى قالا رايونىندا تۇندە اسپاندا بەلگىسىز ۇشار زات بايقالعان، ءبىر نەشە سەكۋندتان كەيىن عايىپ بولعان. بۇل ۇشار زات V فورماسىندا بولىپ، شەت جاعالاۋى قىزىل، ودان شىققان جارىق ساۋلەسى الىس ارالىققا دەيىن شاشىراعان، جارىق ساۋلەسى تۇسكەن جەردەن بۇل زاتتىڭ اسپانعا گاز بۇركىگەنىن انىق كورۋگە بولادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت