بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

فرانسيا A دارەجەلى بىرىكپە جارىسىنىڭ باس جۇلدەگەرى پاريج سان-گەرمان كومانداسىنا سيلىق تاراتىپ جاتقاندا قالايماقانشىلىق تۋىلدى(4)

2013.05.14 16:08  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 【19】 【20】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت