بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

كران اۋدارىلىپ BMW ماركالى اۆتوكولىكتى قيراتتى

2013.05.16 15:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  15-مامىر، چاۋياڭ رايونى جينجان تۇرعىندار رايونىندا، ءبىر كران جۇمىس ىستەپ جاتقاندا بايقاۋسىزدا اۋدارىلىپ كەتىپ، ماڭايىندا تۇرعان BMW ماركالى اۆتوكولىكتى قيراتقان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت