بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

قوعام حاۋىپسىزدىك تاراۋلارى 5 رەت جالعان ۇرەيلى حابار تاراتقان قىلمىس كۇماندىسىن تەكسەرۋدە

2013.05.16 15:19   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  بۇل 15-مامىر تۇستەن بۇرىن استانا حالىقارالىق ايروپورتىنىڭ قىزمەت وتەۋ تەكشەسىندە كورسەتىلگەن حابارلاندىرۋ. جۇڭگو حالىقتىق اۋياتسيا مەكەمەسىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، تەكسەرۋ ارقىلى، 15-مامىر تۇستەن بۇرىن ساعات 8دە، شىنجىن اۋە قاتىناسى 3-اۋە قاتىناسى سەرىكتىگىنىڭ 5 ۇشاعىنا تەلەفون ارقىلى قاتەرلى جاعدايدى مالىمدەگەن حاباردىڭ جالعان ۇرەيلى حابار ەكەنى انىقتالدى. قازىر، قوعام حاۋىپسىزدىك تاراۋلارى بارلىق كۇشتى جۇمىلدىرا وتىرىپ قىلمىس كۇماندىلارىن تەكسەرۋدە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت