بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شاندۇڭ ولكەسى جاڭچيۋ قالاسىنىڭ قوپارعىش ءدارى زاۋاتىندا قوپارىلىس تۋىلىپ، 13 ادامنىڭ جانىن جالمادى

2013.05.21 13:26   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  2013-جىلى 20-مامىر تۇستەن بۇرىن ساعات 50 : 10 مولشەرىندە شاندۇڭ ولكەسى جاڭچيۋ قالاسى ساۋفان قالاشىقتىق باۋليمينباۋ جينان عىلىم-تەحنيكا شەكتى سەرىكتىگىنىڭ ءبىر سەحىندا قوپارىلىس تۋىلىپ، سەح ءۇيى قۇلاپ، جۇمىسشىلار قيراندىنىڭ استىندا قالعان، كەزەكتە 13 ادام قازا بولىپ، قالعان جۇمسىشىلار شۇعىل قۇتقارىلۋ ۇستىندە، قازىر شىرعالاڭنىڭ سەبەبى ىشكەرىلەي تەكسەرىلۋدە.

  (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت