بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

قاشان دا ادامدى تاڭعالدىراتىن قىزىقتار بولىپ تۇرادى(9)

2013.05.22 14:09  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت