بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

بازارعا ويسقان اۋىل جەلەكتىلەرى(3)

2013.05.23 16:16  

بازارعا ويسقان اۋىل جەلەكتىلەرى(3)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت