بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

حاينان ولكەسىنىڭ ناندۋجياڭ وزەنىندە بالىقشىلاردىڭ كەمەسى اۋدارىلىپ، 4 ادام قازا بولدى

2013.05.29 13:49   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ءتىلشىنىڭ حاينان تەڭىز ىستەر مەكەمەسى نۇسقاۋ بەرۋ ورتالىعىنان ۇعىسۋىنشا، سول كۇنى ساعات 5دەن 47 وتكەندە، حايكوۋ قالاسى لۇڭچۋان قالاشىعى مەيرىنپو قىستاق كوميتەتىنىڭ ياۋزو قىستاعىنداعى 10 قستاق تۇرعىنى كىشكەنە بالىق اۋلايتىن كەمەگە وتىرىپ ناندۋجياڭ وزەنىنىڭ قارسى جاعاسىنا بارماقشى بولعان جولدا، كەمە اۋدارىلىپ، كەمە ۇستىندەگى 11 ادام سۋعا قۇلاعان، مۇنىڭ ىشىندە 5 ادام قۇتقارىلعان. ساعات 11 بولعاندا، 4 ادامنىڭ ءمايىتىن سۇزىپ الىپ شىققان، قالعان ەكى ادام ءالى دە ىزدەستىرىلۋ ۇستىندە. قازىر، حايكوۋ قالالىق ۇكىمەت، تەڭىز ىستەر مەكەمەسى، قۇتقارۋ اترەتى، ءورت ءوشىرۋ اترەتى، تەڭىز اسكەري تاراۋى قاتارلى ورىندار بىرلىكتە قۇتقارۋ ۇستىندە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت