بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ارمان «جەرشارىنىڭ جوتاسىندا» ــ ادامزاتتىڭ چومالاڭما شىڭىن بويسىندىرعاندىعىنىڭ 60 جىلدىعىن ەسكە ءتۇسىرۋ

2013.05.29 13:52   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  دۇنيە جۇزىندەگى ءبىرىنشى بيىك شىڭ چومالاڭما شىڭى جۇڭگو مەن نەپالدىڭ شەكاراسىنا ورنالاسقان، تەڭىز دەڭگەيىنەن بيىكتىگى 8844.43 مەتر. ناشار دا سۇركەيلى تابيعي شارت-جاعدايمەن تايتالاسىپ، ءوز-ءوزىن جەڭىپ شىڭ باسىنا شىعۋ، بۇكىل جەر شارىنداعى الپينىيستەردىڭ ورتاق ارمانى. 1953-جىلى 5-ايدىڭ 29-كۇنى، جاڭا زەلانديانىڭ سپورتشىسى ەدمۇند حيللاري مەن نەپالدىق جول باستاۋشى تەنزيڭ نورگاي تۇڭعىش رەت چومالاڭما شىڭىنا شىعىپ، ادامزات تاريحىنداعى وسى ءبىر كەرمەت ۇلى باستامانى جاراتتى. 1960-جىلى 5-ايدىڭ 25-كۇنى، جۇڭگو الپينيستەر كومانداسىنىڭ مۇشەسى ۋاڭ فۋجوۋ، چۇي ينحۋا، گۇڭبۋ تۇڭعىش رەت ادامزاتتىڭ چومالاڭما شڭىنىڭ تەرىستىك جاعىنان شىعۋ ارمانىن ورىندادى. 60 جىلدان بەرى نەشە مىڭداعان الپينيستەر چومالاڭما شىڭىنا ءساتتى تۇردە شىعىپ، ارماندارىن ىسكە اسىردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت