بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

جيلين ولكەسى دىحۇي قالاسىنداعى قۇس باعىمشىلىعى سەرىكتىگىندە تۋىلعان ءورت اپاتىنىڭ ناق مايدانى

2013.06.04 15:44   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  3-ماۋسىمدا ءورت ءوشىرۋشى كومانديرلەر مەن جاۋىنگەرلەر ءورت اپاتى تۋىلعان ناق مايداندا قۇتقارۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋدە. سول كۇنى جيلين ولكەسى دىحۇي قالاسى ميشازى قالاشىعىنداعى باۋيۋانفىڭ قۇس باعىمشىلىعى شەكتى سەرىكتىگىنە ءورت كەتتى. ساعات 20 عا دەيىن قۇتقارۋ جۇمىستارى شامامەن 13 ساعات جالعاستى. قازىرگى ساناققا قاراعاندا، بۇل جولعى ءورت اپاتىندا 119 ادام قازا بولعان.

  (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت