بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شىنجىندا ەلەكتر اسپاپتار زاۆودىنا ءورت كەتىپ، 15 ساعات بويى وشىرىلمەگەن(5)

2013.06.06 15:38  

شىنجىندا ەلەكتر اسپاپتار زاۆودىنا ءورت كەتىپ، 15 ساعات بويى وشىرىلمەگەن(5)


图片

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت