بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

فۋجوۋ قالاسىنداعى وزەنگە سۋ سۇتتىگەنى قاپتاپ كەتكەن(5)

2013.06.06 15:55  

فۋجوۋ قالاسىنداعى وزەنگە سۋ سۇتتىگەنى قاپتاپ كەتكەن(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت