بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

مايكەل جەكسوننىڭ 15 جاستاعى قىزى وزىنە ءوزى قول سالىپ، باقىتقا جاراي امان قالدى(2)

2013.06.07 15:25  

مايكەل جەكسوننىڭ 15 جاستاعى قىزى وزىنە ءوزى قول سالىپ، باقىتقا جاراي امان قالدى(2)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت