بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شيامىندە جۇردەك كوشە اۆتوبۋزىنا ءورت كەتىپ 42 ادام قازا بولدى (6)

2013.06.08 13:49  

شيامىندە جۇردەك كوشە اۆتوبۋزىنا ءورت كەتىپ 42 ادام قازا بولدى (6)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • كۇن تۇراقتى جۇلدىزدار جۇيەسىندەگى 200 ميلليارد تۇراقتى جۇلدىزداردىڭ ىشىندەگى تەك بىرەۋى عانا.