بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

لوس-انجەلەستە تۇرعىندار «ساقشىلار مەن بۇزىقتاردىڭ» اتىسىن تاماشالادى(3)

2013.06.08 14:14  

لوس-انجەلەستە تۇرعىندار «ساقشىلار مەن بۇزىقتاردىڭ» اتىسىن تاماشالادى(3)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت