بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شي جينپيڭ ا ق ش زۇڭتۇڭى وبامامەن 2-رەتكى كەزدەسۋىن وتكىزدى ءارى كەزدەسۋدەن بۇرىن بىرلىكتە سەيىلدەدى(9)

2013.06.09 13:35  

شي جينپيڭ ا ق ش زۇڭتۇڭى وبامامەن 2-رەتكى كەزدەسۋىن وتكىزدى ءارى كەزدەسۋدەن بۇرىن بىرلىكتە سەيىلدەدى(9)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت