بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش ەمحاناسىنىڭ 2500 جىلدىڭ الدىنداعى مۋميانى تازالاۋى

2013.06.09 14:39   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگليا «كۇندىك گازەتىنىڭ» 7-ماۋسىمدا حابارلاۋىنشا، ا ق ش MGH ەمحاناسى 2500 جىلدىڭ الدىنداعى مۋميانى تابىتتان شىعارىپ تازالاعان ءارى دەنە جۇيەلەرىن قالپىنا كەلتىرگەن، ماماندار تاعى ونىڭ سۇيەك قۇرىلىس جاعدايىنا قاراپ ونىڭ ءولۋ سەبەبىن تاۋىپ شىقتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت