بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

گۋاڭجوۋدا مينگو داۋىرىندە سالىنعان قۇرىلىس ءتۇن ىشىندە شاعىلدى

قاتىستى باسقارۋ ورىندارى بۇل ىستەن ەشقانداي حابارسىز قالعان

2013.06.13 16:40   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  10-ماۋسىم تۇننەن باستاپ 11-ماۋسىم تاڭعا دەيىن، گۋاڭجوۋدا مينگو داۋىرىندە سالىنعان تاريحي قۇرىلىس جينليڭتاي مەن مياۋگاۋتايدىڭ ءبىر ءبولىم قۇرىلىسى ەكى ماشينامەن جەرمەن جەكسەن بولعان. مينگو داۋىرىندە سالىنعان بۇل تاريحي قۇرىلىس بىلتىر مامىر ايىنىڭ ورتاسىنان باستاپ، قۇرىلىس سالۋ سەرىكتىگىنىڭ كوشىرۋ جونىندەگى «حابارلاندىرۋى» قوعامنىڭ نازارىن اۋدارعان بولاتىن، كەيىننەن يۇەشيۋ رايوندىق مادەنيەت ىستەر مەكەمەسى، قالا قۇرىلىسن جوبالاۋ-باسقارۋ مەكەمەسى قاتارلى تاراۋلاردىڭ ارالاسۋىمەن شۇعىل توقتاتىلعان ەدى.

  شىشۋ ءمالىسى باسقارماسىنىڭ جاۋاپتىسى بىلاي دەگەن: «بۇل قۇرىلىستىڭ شاعىلعانىن بۇگىن تاڭەرتەڭ بىلدىك. جينليڭتاي مەن مياۋگاۋتاي بىلتىر باعالانعاندا، تاريحي قۇرىلىس شاعۋعا بولمايدى، ساقتالىنىپ قالۋ كەرەك دەلىنگەن، ءبىز قالا قۇرىلىسىن جوبالاۋ-باسقارۋ مەكەمەسىنىڭ بۇل تالابىن وزگەرتكەن-وزگەرتپەگەنىنەن حابارسىزبىز، قازىرءبىز ولارمەن حابارلاسۋدامىز».

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت