بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

«قارا دوسكاداعى حاۋىپتى كەشىرمەلەر»

فوتوگراف بالاسىن قىزىقتى سۋرەتكە ءتۇسىردى

2013.06.14 13:42  



【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت