بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

سانجى قالاسى مورگۋ اۋىلىندا قاتىناس شىرعالاڭى تۋىلىپ، 15 ادام قازا بولىپ، 21 ادام جارالاندى(3)

2013.06.19 11:18  

سانجى قالاسى مورگۋ اۋىلىندا قاتىناس شىرعالاڭى تۋىلىپ، 15 ادام قازا بولىپ، 21 ادام جارالاندى(3)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • ەرەكشە سيلىق يەگەرى