بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

چىڭدۋدا نوسەر جاۋىپ، كوشەلەر «كولگە اينالدى»

2013.06.21 14:07   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  2013-جىلى 19-ماۋسىم كەشتەن 20-ماۋسىم تاڭ سارىگە دەيىن، چىڭدۋدا نايزاعايلى نوسەر جاۋىپ، قالاداعى ءىشىنارا جولداردا تۇرلىشە دەڭگەيدە سۋ ىركىلىپ، كوشە بويىنان «كول تاماشالاۋ» جاعدايى جارىققا شىقتى. ءتىلشىنىڭ چىڭدۋ قالالىق ءورت ءوشىرۋ بولىمشە اترەتىنەن ۇعىسۋىنشا، 19-ماۋسىم ساعات 8دەن 20-ماۋسىم ساعات 16عا دەيىن، چىڭدۋ ءورت ءوشىرۋ بولىمشە اترەتى 121 رەت اۆتوموبيل شىعارىپ، كوماندير-جاۋىنگەرلەردەن 625 ادام-رەت قۇتقارۋ-كومەكتەسۋ قىزمەتىن ىستەۋگە جىبەرگەن، قۇتقارۋ-كومەكتەسۋ جانە ىركىلگەن سۋدى سارقۋ جۇمىسىن 119 رەت ىستەگەن، 54 ادام قۇتقارعان، ءولىم-ءجىتىم، جارالانۋ احۋالى تۋىلماعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت