بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

چىڭدۋدا نوسەر جاۋىپ، كوشەلەر «كولگە اينالدى»(3)

2013.06.21 14:07  

چىڭدۋدا نوسەر جاۋىپ، كوشەلەر «كولگە اينالدى»(3)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت