بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

تيانشان الەمدىك مۇرا قاتارىنا ءساتتى ەندى(9)

2013.06.24 14:34  

تيانشان الەمدىك مۇرا قاتارىنا ءساتتى ەندى(9)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت