بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

2013-جىلى جاڭادان قوسىلعان الەمدىك مۇرالاردان ۇزىكتەر

2013.06.25 14:14  

جاپونيانىڭ فۋدزياما تاۋى
جاپونيانىڭ فۋدزياما تاۋى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت