بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

گۋاڭشيدە قۇرىلىس سالۋشى ورىن تاۋدى پارتىلاتىپ، قۇلاعان تاس بۇقارانىڭ ءۇيىن بۇلدىرگەن

2013.06.26 15:12   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  25-ماۋسىم، گۋاڭشيدىڭ ليۋجوۋ قالاسىنىڭ وڭتۇستىك اينالما جولىندا، ءمالىم ورىن تاۋدى پارتىلاتىپ قۇرىلىس سالىپ جاتقاندا، اتىلعان تاستار سول جەردەگى تۇرعىنداردىڭ ءۇيى مەن قورالارىن باسىپ قالعان، ءبىر تۇرعىننىڭ اياعى جارالانعان. كەيبىر ۇيلەردىڭ تامىنىڭ تەسىلگەن جەرلەرىنىڭ ديامەترى ون سانتيمەترگە جەتىپ، نەشە ون جىڭ اۋىرلىقتاعى تاستار تامدى تەسىپ ءۇيدىڭ ىشىنە تۇسكەن.

  تۇرعىندار مەن ماڭايىنداعى زاۆودتاعىلاردىڭ ايتىسىنا قاراعاندا، جارالانعان تۇرعىندار مەن زاۆود جۇمىسشىلارىنا تاۋدى پارتىلاتۋ تۋرالى ەشقانداي ۇقتىرۋ ايتىلماعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت