بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

كىشكەنتاي شيمپانزەنىڭ ارقاننان ءجۇرۋى

2013.06.27 14:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  رەسەيدىڭ ماسكەۋ قالاسىنداعى حايۋاناتتار باقشاسىندا، تۋىلعانىنا ۇزاق بولماعان كىشكەنتاي شيمپانزە ەرەسەك شيمپانزەلەردىڭ ارقاننىڭ ۇستىندە ەمىن-ەركىن جۇرگەنىن كورىپ، ءوزى دە باتىلدىقپەن ءجۇرىپ كورۋگە بەكىندى. كىشكەنتاي شيمپانزە العاشىندا ازداپ ساسقالاقتاعانداي بولعانىمەن، ارقاننان ءجۇرۋدى لەزدە ۇيرەنىپ الدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت