بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ەۆروپا وداعى 960 ميلليارد ەۆرودان تۇراتىن 7 جىلدىق مەجە ەسەپ جوباسىنا كەلىستى

2013.06.28 17:41   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  27-ماۋسىم، يسپانيا ءۋازىرى راجوي بەلگيانىڭ استاناسى، ەۆروپا وداعىنىڭ باس شتابى تۇراتىن برۋسسەل قالاسىنا كەلىپ، ەۆروپا وداعى باسشىلار جينالىسىنا قاتىناستى. ەۆروپا وداعى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى باروسو 27-ماۋسىم ەۆروپا وداعى باسشىلار جينالىسى اشىلۋ مۇراسىمىنان بۇرىن، ەۆروپا وداعى ءتوراعالارى 960 ميلليارد ەۆرودان تۇراتىن 7 جىلدىق مەجە ەسەپ جوباسى تۋرالى ورتاق پىكىرگە كەلگەندىگىن، تۇرتكىلىك رول اتقاراتىن ءبىرتالاي جوبا كەيىنگى كۇندەردەن باستاپ اتقارىلاتىندىعىن جايالادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت