بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ەۆروپا وداعى 960 ميلليارد ەۆرودان تۇراتىن 7 جىلدىق مەجە ەسەپ جوباسىنا كەلىستى(6)

2013.06.28 17:41   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت