بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

سىچۋاندا جاۋعان نوسەردە 2 ادام قازا بولىپ، 5 ادام دەرەكسىز كەتكەن(10)

2013.07.01 13:50  

سىچۋاندا جاۋعان نوسەردە 2 ادام قازا بولىپ، 5 ادام دەرەكسىز كەتكەن(10)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت