بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

كوركى كوز سۇرىندىرگەن ــ قورا كەرىش (4)

2013.07.01 14:16  

كوركى كوز سۇرىندىرگەن ــ قورا كەرىش (4)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت