بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ەگيپەت اسكەري جاعى قاقتىعىس تۋىلعان ەكى جاقتان 48 ساعات ىشىندە داعدارىستى شەشۋدى تالاپ ەتتى(3)

2013.07.02 13:20  

ەگيپەت اسكەري جاعى قاقتىعىس تۋىلعان ەكى جاقتان 48 ساعات ىشىندە داعدارىستى شەشۋدى تالاپ ەتتى(3)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت