بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

بەيجيڭ قالاسىندا شاڭىتتانعان تۇمان سەيىلىپ، اشىق اسپان كورىندى(3)

2013.07.02 14:00  

بەيجيڭ قالاسىندا شاڭىتتانعان تۇمان سەيىلىپ، اشىق اسپان كورىندى(3)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت