بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

گۋاڭشيدىڭ ليۋجوۋ قالاسىندا ءبىر كوڭىل اشۋ ورنىندا ءورت كەتكەن

ءورت كەتكەن جەردىڭ اۋدانى مىڭ شارشى مەتردەن اسقان

2013.07.02 14:57    گۋاڭشي اقپارات تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، 1-شىلدە ساعات 13تەن 32 مينۋت وتكەندە، ليۋجوۋ قالالىق ءورت ءوشىرۋ اترەتى ءورت كەتكەنى جونىندەگى مالىمدەۋدى تاپسىرپ العان. ليۋجوۋ قالاسىنىڭ سولتۇستىك ازاتتىق جولىنداعى شيىڭچىن ساۋدا سارايىنا ءورت كەتىپ، قويۋ قارا ءتۇتىن جۇز مەتر قاشىقتىقتان كورىنىپ، ءورت جالىنى سۇراپىل بولعان. مالىمدەۋدى تاپسىرىپ العاننان كەيىن، ليۋجوۋ قالالىق ءورت وشىرۋ اترەتى ماڭايداعى ءۇش ورتا اترەتتەگى 49 كوماندير-جاۋىنگەردى 12 ءورت ءوشىرۋ اۆتوموبيىلمەن ءورت وشىرگە جىبەرگەن. اۋدارعان: جۇلدىز اقباي قىزى (پراكتيكانت)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت