بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

گۋاڭشيدىڭ ليۋجوۋ قالاسىندا ءبىر كوڭىل اشۋ ورنىندا ءورت كەتكەن(6)

2013.07.02 14:57  

گۋاڭشيدىڭ ليۋجوۋ قالاسىندا ءبىر كوڭىل اشۋ ورنىندا ءورت كەتكەن(6)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت