بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ءۇندىستاندا ەكى ساقشى قۇدىققا قۇلاعان ايۋدى قۇتقارماق بولعاندا، ايۋدىڭ شابۋىلىنا ۇشىرادى

2013.07.03 15:44   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» 1-شىلدەدە حابارلاۋىنشا، ءۇندىستاننىڭ تاميلنادۋ شتاتىندا ەكى ورمان ساقشىسى قۇدىققا قۇلاعان ايۋدى قۇتقارماقشى بولعاندا، ايۋدىڭ شابۋىلىنا ۇشىراپ جارالانعان. ەكى ساقشى ەمحاناعا جەتكىزىلگەن، باقىتقا جاراي ولاردىڭ دەنساۋلىق جاعدايلارى جاقسى ەكەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت